Pra­ca dla tech­ni­ka. Poszu­ku­je­my osób na nastę­pu­ją­ce sta­no­wi­ska:

TECH­NIK (pra­ca dla tech­ni­ka z doświad­cze­niem lub począt­ku­ją­ce­go)

Głów­ny cel sta­no­wi­ska: Oso­ba zatrud­nio­na na w/w sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su napra­wy tele­fo­nów komór­ko­wych. Pra­ca dla tech­ni­ka z doświad­cze­niem w napra­wie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie lub tech­ni­ka począt­ku­ją­ce­go. Potrzeb­ne pre­dys­po­zy­cje tech­nicz­ne, zdol­no­ści manu­al­ne, dobra obsłu­ga kom­pu­te­ra. Mile widzia­ne doświad­cze­nie. Oso­bom począt­ku­ją­cym ofe­ru­je­my moż­li­wość naucze­nia się zawo­du tech­ni­ka od pod­staw.

TECH­NIK DIA­GNO­STA (pra­ca dla tech­ni­ka z doświad­cze­niem)

Głów­ny cel sta­no­wi­ska: Dia­gno­zo­wa­nie uster­ki urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne­go, obję­te­go pro­ce­sem napra­wy oraz doko­na­nie napra­wy, w spo­sób zgod­ny z wytycz­ny­mi i pro­ce­du­ra­mi. Pra­ca dla tech­ni­ka z doświad­cze­niem — koniecz­ne kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w ser­wi­sie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, rze­tel­na wie­dza z elek­tro­ni­ki ogól­nej oraz wykształ­ce­nie tech­nicz­ne (elek­tro­nicz­ne lub pokrew­ne) co naj­mniej na pozio­mie śred­nim.

LIDER OPE­RA­CYJ­NY (pra­ca dla oso­by z wykształ­ce­niem co naj­mniej śred­nim tech­nicz­nym)

Głów­ny cel sta­no­wi­ska: Zada­niem oso­by zatrud­nio­nej na tym sta­no­wi­sku będzie wspar­cie Kie­row­ni­ka w zarzą­dza­niu obsza­rem ser­wi­so­wym m.in. zarzą­dza­nie zespo­łem, reali­za­cja pla­nów napraw i celów Klien­ta, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów ope­ra­cyj­nych, uspraw­nia­nie pro­ce­sów ope­ra­cyj­nych. Pra­ca dla elek­tro­ni­ka z wykształ­ce­niem co naj­mniej śred­nim tech­nicz­nym. Doświad­cze­nie w pra­cy na sta­no­wi­sku technicznym/IT mile widzia­ne.

KIE­ROW­NIK LINIO­WY (pra­ca dla elek­tro­ni­ka z doświad­cze­niem)

Głów­ny cel sta­no­wi­ska: Zarzą­dza­nie zespo­łem, wyko­nu­ją­cym napra­wy urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, reali­za­cja celów wyzna­czo­nych przez Klien­tów. Pra­ca dla elek­tro­ni­ka z doświad­cze­niem i wykształ­ce­niem kie­run­ko­wym. Ocze­ku­je­my wykształ­ce­nia tech­nicz­ne­go (elek­tro­nicz­ne­go lub pokrew­ne­go) — mini­mum śred­nie­go, wie­dzy z zakre­su elek­tro­ni­ki ogól­nej oraz kil­ku­let­nie­go doświad­cze­nia w napra­wie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych.

Pra­ca dla tech­ni­ka i pra­ca dla elek­tro­ni­ka to nie jedy­ne obsza­ry rekru­ta­cji w naszej fir­mie.

Wię­cej aktu­al­nych ofert pra­cy z róż­nych dzia­łów moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej: www.ctdi.pl

Kan­dy­da­tów zain­te­re­so­wa­nych ofer­tą i speł­nia­ją­cych wyma­ga­ne kry­te­ria pro­si­my o prze­sła­nie życio­ry­su wraz z listem moty­wa­cyj­nym na adres rekrutacja@ctdi.com lub przej­ście do for­mu­la­rza w sek­cji Apli­kuj teraz

Pro­si­my o dopi­sa­nie nastę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych i wpro­wa­dza­nie ich do bazy kan­dy­da­tów do pra­cy fir­my CTDI Poland Sp. z o.o. z sie­dzi­bą przy ul. Logi­stycz­nej 7, 05–090 Sęko­cin Sta­ry w celu przed­sta­wie­nia mi ofert zatrud­nie­nia. Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest art. 6, ust. 1, lit. a (zgo­da oso­by któ­rej dane doty­czą) Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych).”