Dołącz do nasze­go zespo­łu! Aktu­al­nie pro­wa­dzi­my rekru­ta­cje na nastę­pu­ją­ce sta­no­wi­ska:

MŁOD­SZY INŻY­NIER SER­WI­SU (pra­ca dla absolwentów/studentów kie­run­ków elek­tro­nicz­nych)

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za wspar­cie tech­nicz­ne jed­ne­go z naszych obsza­rów ser­wi­so­wych.

Pra­ca z naj­now­szą tech­no­lo­gią w zespo­le wspar­cia tech­nicz­ne­go ser­wi­su urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych (smart­fo­ny, table­ty, smar­twat­che, słu­chaw­ki, lap­to­py) dla jed­ne­go z naszych klu­czo­wych Klien­tów — świa­to­we­go Lide­ra ryn­ku nowo­cze­snych tech­no­lo­gii!

TECH­NIK (pra­ca dla tech­ni­ka z doświad­cze­niem lub począt­ku­ją­ce­go)

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su napra­wy urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych. Pra­ca dla tech­ni­ka z doświad­cze­niem w napra­wie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie lub tech­ni­ka począt­ku­ją­ce­go. Potrzeb­ne pre­dys­po­zy­cje tech­nicz­ne, zdol­no­ści manu­al­ne, dobra obsłu­ga kom­pu­te­ra. Mile widzia­ne doświad­cze­nie. Oso­bom począt­ku­ją­cym ofe­ru­je­my moż­li­wość naucze­nia się zawo­du tech­ni­ka od pod­staw.

TECH­NIK DIA­GNO­STA (pra­ca dla tech­ni­ka z doświad­cze­niem)

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za dia­gno­zo­wa­nie uster­ki urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne­go, obję­te­go pro­ce­sem napra­wy oraz doko­na­nie napra­wy, w spo­sób zgod­ny z wytycz­ny­mi i pro­ce­du­ra­mi. Pra­ca dla tech­ni­ka z doświad­cze­niem — koniecz­ne kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w ser­wi­sie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, rze­tel­na wie­dza z elek­tro­ni­ki ogól­nej oraz wykształ­ce­nie tech­nicz­ne (elek­tro­nicz­ne lub pokrew­ne) co naj­mniej na pozio­mie śred­nim.

SPE­CJA­LI­STA WSPAR­CIA TECH­NICZ­NE­GO (pra­ca dla elek­tro­ni­ka z doświad­cze­niem)

Oso­ba zatrud­nio­na na tym sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za zapew­nie­nie kon­sul­ta­cji tech­nicz­nych z zakre­su napraw urzą­dzeń i wypo­sa­że­nia ser­wi­so­we­go oraz koor­dy­na­cję dzia­łań z zakre­su ochro­ny przed wyła­do­wa­nia­mi elek­tro­sta­tycz­ny­mi. Nie­zbęd­ne kil­ku­let­nie doświad­cze­nie ser­wi­so­we i zna­jo­mość elek­tro­ni­ki.

LIDER OPE­RA­CYJ­NY (pra­ca dla oso­by z doświad­cze­niem w koor­dy­no­wa­niu pra­cą zespo­łu)

Zada­niem oso­by zatrud­nio­nej na tym sta­no­wi­sku będzie wspar­cie Kie­row­ni­ka w zarzą­dza­niu obsza­rem ser­wi­so­wym m.in. zarzą­dza­nie zespo­łem, reali­za­cja pla­nów napraw i celów Klien­ta, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów ope­ra­cyj­nych, uspraw­nia­nie pro­ce­sów ope­ra­cyj­nych. Pra­ca dla elek­tro­ni­ka z wykształ­ce­niem co naj­mniej śred­nim tech­nicz­nym. Doświad­cze­nie w pra­cy na sta­no­wi­sku technicznym/IT mile widzia­ne.

KIE­ROW­NIK LINIO­WY (pra­ca dla elek­tro­ni­ka z doświad­cze­niem w zarzą­dza­niu zespo­łem)

Głów­nym celem tego sta­no­wi­ska jest zarzą­dza­nie zespo­łem wyko­nu­ją­cym napra­wy urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, reali­za­cja celów wyzna­czo­nych przez Klien­tów. Pra­ca dla elek­tro­ni­ka z doświad­cze­niem i wykształ­ce­niem kie­run­ko­wym. Ocze­ku­je­my wykształ­ce­nia tech­nicz­ne­go (elek­tro­nicz­ne­go lub pokrew­ne­go) — mini­mum śred­nie­go, wie­dzy z zakre­su elek­tro­ni­ki ogól­nej, doświad­cze­nia w napra­wie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych oraz zarzą­dza­niu zespo­łem.

Pra­ca dla tech­ni­ka i pra­ca dla elek­tro­ni­ka to nie jedy­ne obsza­ry rekru­ta­cji w naszej fir­mie.

Wię­cej aktu­al­nych ofert pra­cy z róż­nych dzia­łów moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej: www.ctdi.pl

Kan­dy­da­tów zain­te­re­so­wa­nych ofer­tą i speł­nia­ją­cych wyma­ga­ne kry­te­ria pro­si­my o prze­sła­nie życio­ry­su wraz z listem moty­wa­cyj­nym na adres rekrutacja@ctdi.com lub przej­ście do for­mu­la­rza w sek­cji Apli­kuj teraz

Pro­si­my o dopi­sa­nie nastę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych i wpro­wa­dza­nie ich do bazy kan­dy­da­tów do pra­cy fir­my CTDI Poland Sp. z o.o. z sie­dzi­bą przy ul. Logi­stycz­nej 7, 05–090 Sęko­cin Sta­ry w celu przed­sta­wie­nia mi ofert zatrud­nie­nia. Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest art. 6, ust. 1, lit. a (zgo­da oso­by któ­rej dane doty­czą) Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych).”

Click here to add your own text