Opi­nie pra­cow­ni­ków

Nasz zespół…

Od kwiet­nia 2016 roku nale­ży­my do CTDI — glo­bal­nej fir­my, ofe­ru­ją­cej kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie roz­wią­zań inży­nie­ryj­nych, ser­wi­so­wych i logi­stycz­nych dla prze­my­słu komu­ni­ka­cyj­ne­go. CTDI posia­da 93 oddzia­ły w 27 kra­jach na wszyst­kich kon­ty­nen­tach i zatrud­nia 14 000 pra­cow­ni­ków.

Dowiedz się wię­cej o CTDI na świe­cie.

Dołą­czysz do nas?

Bazu­jąc na suk­ce­sie, odnie­sio­nym na ryn­ku ser­wi­su urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, sta­le roz­sze­rza­my swo­ją ofer­tę, wpro­wa­dza­jąc nowe roz­wią­za­nia, takie jak testo­wa­nie i dia­gno­sty­ka nowych pro­duk­tów, obsłu­ga pod­mio­tów, dostar­cza­ją­cych roz­sze­rzo­ne usłu­gi gwa­ran­cyj­ne i ubez­pie­cze­nio­we użyt­kow­ni­ko­wi koń­co­we­mu, inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia IT, R&D.

CTDI — sta­bil­na, mię­dzy­na­ro­do­wa fir­ma — co ofe­ru­je­my?