mię­dzy­na­ro­do­wy zasięg zna­ne świa­to­we mar­ki kom­pe­ten­cje tech­no­lo­gicz­ne