Poli­ty­ka pry­wat­no­ści w witrynie“www.pracadlaelektronika.pl” (“Witry­na”)

Niniej­sze Zasa­dy pouf­no­ści mają zasto­so­wa­nie do niniej­szej Witry­ny, nato­miast nie zawsze do innych witryn inter­ne­to­wych CTDI. Opusz­cza­jąc tę Witry­nę, prze­czy­taj zasa­dy pouf­no­ści doty­czą­ce innych odwie­dza­nych stron.
Jeśli nie zga­dzasz się z przed­sta­wio­ny­mi tu Zasa­da­mi pouf­no­ści, nie korzy­staj z tej Witry­ny.

Otwie­ra­nie i prze­glą­da­nie witry­ny jest rów­no­znacz­ne z zaak­cep­to­wa­niem tych Zasad pouf­no­ści.

Zbie­ra­ne auto­ma­tycz­nie infor­ma­cje, któ­re nie mają cha­rak­te­ru danych oso­bo­wych.

CTDI dba o ochro­nę pry­wat­no­ści osób odwie­dza­ją­cych jej witry­nę inter­ne­to­wą. Fir­ma może prze­ka­zy­wać zaufa­nym stro­nom trze­cim sta­ty­sty­ki zbior­cze doty­czą­ce klien­tów, sprze­da­ży, licz­by odwie­dzin oraz inne infor­ma­cje zwią­za­ne z tą witry­ną, któ­re nie umoż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­ni­ków.

Dane oso­bo­we

Aby odpo­wia­dać na pyta­nia użyt­kow­ni­ków, speł­niać proś­by, może zacho­dzić potrze­ba zapy­ta­nia o dane oso­bo­we takie, jak imię i nazwi­sko, adres, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej i numer tele­fo­nu użyt­kow­ni­ka. Może­my korzy­stać z tych infor­ma­cji, żeby odpo­wia­dać na proś­by użyt­kow­ni­ków albo żeby skon­tak­to­wać się z nimi listow­nie, pocz­tą elek­tro­nicz­ną lub tele­fo­nicz­nie, aby poin­for­mo­wać o nowych pro­duk­tach, usłu­gach lub pro­mo­cjach, któ­re będzie­my ofe­ro­wać. Po zło­że­niu zamó­wie­nia na okre­ślo­ny pro­dukt, usłu­gę lub prze­sła­niu okre­ślo­nej zawar­to­ści do tej witry­ny może­my skon­tak­to­wać się z daną oso­bą w celu uzy­ska­nia dodat­ko­wych infor­ma­cji wyma­ga­nych do peł­nej obsłu­gi zamó­wie­nia lub proś­by. Nie­mniej jed­nak, o ile nie będzie tego wyma­gać obo­wią­zu­ją­ce pra­wo, nie prze­ka­że­my tych infor­ma­cji oso­bom trze­cim bez zgo­dy użyt­kow­ni­ka, poza zakre­sem nie­zbęd­nym do obsłu­gi zamó­wie­nia, speł­nie­nia. Użyt­kow­nik przy­zna­je też niniej­szym fir­mie CTDI pra­wo do wymia­ny wszel­kich prze­sła­nych infor­ma­cji mię­dzy spół­ka­mi sto­wa­rzy­szo­ny­mi w Gru­pie CTDI dla wyżej wymie­nio­nych celów.
W witry­nie oprócz infor­ma­cji oso­bo­wych mogą być zbie­ra­ne nie­któ­re infor­ma­cje tech­nicz­ne doty­czą­ce użyt­kow­ni­ka, takie jak uży­wa­ny pro­to­kół inter­ne­to­wy, sys­tem ope­ra­cyj­ny, typ prze­glą­dar­ki, licz­ba odwie­dzin witry­ny oraz adre­sy odwie­dza­nych stron inter­ne­to­wych.

Bez­pie­czeń­stwo

Nale­ży pod­kre­ślić, że w przy­pad­ku udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji oso­bo­wych zawsze ist­nie­je ryzy­ko prze­chwy­ce­nia ich przez oso­by trze­cie, nie­za­leż­nie od meto­dy prze­ka­zy­wa­nia (tele­fon, Inter­net). Żad­na tech­no­lo­gia nie jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­na. CTDI pod­ję­ło odpo­wied­nie kro­ki w celu zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia ryzy­ka nie­au­to­ry­zo­wa­ne­go dostę­pu do zebra­nych infor­ma­cji oso­bo­wych, ich nie­wła­ści­we­go uży­cia i wyeli­mi­no­wa­nia wszel­kich nie­do­kład­no­ści. Na przy­kład szcze­gól­nie waż­ne dane (numer kar­ty kre­dy­to­wej itp.) są szy­fro­wa­ne pod­czas pobie­ra­nia i prze­sy­ła­nia.

Dokład­ność zebra­nych danych

CTDI z wła­snej ini­cja­ty­wy lub na żąda­nie klien­tów uzu­peł­nia, kory­gu­je i usu­wa błęd­ne, nie­peł­ne lub nie­ak­tu­al­ne dane oso­bo­we, któ­re zosta­ły zebra­ne pod­czas pra­cy użyt­kow­ni­ka z witry­ną.

Iden­ty­fi­ka­cja użyt­kow­ni­ków witry­ny

Co pewien czas na kom­pu­te­rach osób odwie­dza­ją­cych witry­nę są umiesz­cza­ne infor­ma­cje nie­zbęd­ne do ich iden­ty­fi­ka­cji. Mają one postać pli­ków nazy­wa­nych “cookie”. Infor­ma­cje o tym, kie­dy i w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z witry­ny, pozwa­la­ją nam sta­le ją udo­sko­na­lać. Pli­ki cookie są uży­wa­ne jedy­nie do pobie­ra­nia z dys­ku twar­de­go infor­ma­cji pozo­sta­wio­nych przez pli­ki cookie tej witry­ny. Korzy­sta­nie z pli­ków cookie to roz­po­wszech­nio­ny stan­dard? są one uży­wa­ne w wie­lu witry­nach. Pli­ki te są prze­cho­wy­wa­ne w kom­pu­te­rze, nie w witry­nie. Jeże­li nie chcesz akcep­to­wać pli­ków cookie lub chcesz wie­dzieć, kie­dy plik tego typu jest zapi­sy­wa­ny na dys­ku, skon­fi­gu­ruj w odpo­wied­ni spo­sób prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą (o ile jest to moż­li­we).

Nie­let­ni

Oso­by poni­żej 18 roku życia nie mogą prze­sy­łać infor­ma­cji do CTDI, ani wyko­ny­wać innych czyn­no­ści praw­nych bez zgo­dy rodzi­ca lub opie­ku­na.

Ochro­na danych

Aby w peł­ni zaspo­ka­jać potrze­by klien­tów CTDI oraz zapew­nić roz­wój pro­duk­tów i usług CTDI, jak rów­nież dla celów badań umoż­li­wia­ją­cych ana­li­zę pro­fi­lu i struk­tu­ry klien­tów, CTDI — w związ­ku z tymi bada­nia­mi — zbie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce zamie­rzeń użyt­kow­ni­ka oraz/lub celu odwie­dzin na stro­nie inter­ne­to­wej i zakre­su obo­wiąz­ków służbowych/zawodu tegoż użyt­kow­ni­ka. Niniej­szym wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez CTDI lub oso­by trze­cie w imie­niu i pod bez­po­śred­nim kie­row­nic­twem CTDI w zakre­sie uzna­nym za wła­ści­wy i koniecz­ny w dzia­łal­no­ści CTDI w związ­ku z celem pro­wa­dzo­nych badań, o któ­rych mowa wyżej. Prze­twa­rza­nie danych będzie doko­ny­wa­ne zgod­nie z wytycz­ny­mi CTDI oraz wła­ści­wy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa. Przyj­mu­ję do wia­do­mo­ści, iż CTDI, jako fir­ma o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym, posia­da stro­ny inter­ne­to­we w Euro­pie, a moje dane oso­bo­we mogą zostać prze­ka­za­ne na jaką­kol­wiek stro­nę nale­żą­cą do Gru­py CTDI. Niniej­szym wyra­żam zgo­dę na prze­ka­zy­wa­nie i elek­tro­nicz­ne prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez oso­by trze­cie lub na ser­we­rach znaj­du­ją­cych się poza gra­ni­ca­mi kra­ju, w któ­rym pier­wot­nie wpro­wa­dzi­łe­m/-am infor­ma­cje. Dane oso­bo­we będą prze­ka­zy­wa­ne lub prze­twa­rza­ne pod bez­po­śred­nim kie­row­nic­twem CTDI, z zacho­wa­niem ści­słej pouf­no­ści oraz za pomo­cą chro­nio­nych środ­ków tech­nicz­nych.

Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej słu­żą jedy­nie celo­wi, o któ­rym mowa wyżej, tj. prze­cho­wy­wa­niu zebra­nych infor­ma­cji o zamie­rze­niach użyt­kow­ni­ka i wyko­ny­wa­nym przez nie­go zawo­dzie. Aby nie otrzy­my­wać pli­ków cookies lub aby wie­dzieć, kie­dy są gene­ro­wa­ne, może­cie Pań­stwo doko­nać odpo­wied­nich usta­wień w swo­jej prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, jeśli zapew­nia ona taką moż­li­wość.

Zmia­ny

Powyż­sze zasa­dy pouf­no­ści mogą być zmie­nio­ne w dowol­nej chwili.CTDI może zmie­niać, mody­fi­ko­wać lub wyco­fy­wać zawar­tość stron oraz dostęp do tej witry­ny bez uprze­dze­nia.

CTDI to nowa mar­ka, któ­ra zastą­pi­ła nazwę Rege­ner­sis War­saw. Zapi­sy powyż­szej poli­ty­ki pry­wat­no­ści doty­czą rów­nież Rege­ner­sis War­saw — do cza­su zmia­ny nazwy we wszyst­kich obsza­rach dzia­łal­no­ści fir­my.