SPE­CJA­LI­STA WSPAR­CIA TECH­NICZ­NE­GO

Zakres odpo­wie­dzial­no­ści:

Wspar­cie tech­nicz­ne wyzna­czo­ne­go obsza­ru umoż­li­wia­ją­ce cią­głość pra­cy oraz cią­głe dosko­na­le­nie pro­ce­sów, w tym:

 • utrzy­ma­nie ruchu na wyzna­czo­nym obsza­rze,
 • kon­ser­wa­cja sprzę­tu,
 • pro­wa­dze­nie szko­leń tech­nicz­nych,
 • roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów tech­nicz­nych zwią­za­nych z napra­wa­mi,
 • uspraw­nie­nia pra­cy Tech­ni­ka,
 • wery­fi­ka­cja i ana­li­za napraw boun­ce,
 • aktu­ali­za­cja doku­men­ta­cji pro­ce­so­wej oraz tech­nicz­nej,
 • moni­to­ro­wa­nie wyzna­czo­nych indy­wi­du­al­nie wskaź­ni­ków,
 • spraw­ne usu­wa­nie awa­rii na obsza­rze po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia.

Wyma­ga­nia:

 • Wykształ­ce­nie mini­mum śred­nie tech­nicz­ne (elek­tro­nicz­ne lub pokrew­ne)
 • Kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w napra­wie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych
 • Umie­jęt­ność testo­wa­nia, dia­gno­zo­wa­nia i napra­wia­nia urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych (w tym umie­jęt­ność bie­głe­go odczy­ty­wa­nia sche­ma­tów)
 • Doświad­cze­nie z two­rze­niem lub edy­cją doku­men­ta­cji tech­nicz­nej i/lub pro­ce­so­wej
 • Wie­dza z zakre­su elek­tro­ni­ki ogól­nej
 • Otwar­tość na zmia­ny
 • Samo­dziel­ność i umie­jęt­ność podej­mo­wa­nia decy­zji
 • Nasta­wie­nie na roz­wój
 • Zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w stop­niu komu­ni­ka­tyw­nym w piśmie i w mowie

Ofe­ru­je­my:

 • Pra­cę w kom­for­to­wym i nowo­cze­snym cen­trum ser­wi­so­wym w Sęko­ci­nie Sta­rym pod War­sza­wą
 • Moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści
 • Moż­li­wo­ści budo­wa­nia dal­szej karie­ry zawo­do­wej w struk­tu­rach fir­my, m.in. poprzez moż­li­wość udzia­łu w licz­nych kon­kur­sach wewnętrz­nych
 • Wspar­cie zgra­ne­go zespo­łu!