TECH­NIK

Głów­ny cel sta­no­wi­ska:

Oso­ba zatrud­nio­na na w/w sta­no­wi­sku będzie odpo­wie­dzial­na za prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su napra­wy urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych w tym tele­fo­nów komór­ko­wych, kom­pu­te­rów, table­tów, ska­ne­rów.

Zakres obo­wiąz­ków:

 • Dia­gno­zo­wa­nie uste­rek
 • Wymia­na ele­men­tów mecha­nicz­nych i kom­plet­nych modu­łów elek­tro­nicz­nych
 • Wyko­ny­wa­nie stro­jeń i aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia
 • Testo­wa­nie urzą­dze­nia po doko­na­niu napra­wy
 • Kon­tro­la wyda­nych urzą­dzeń
 • Roz­li­cza­nie się z pobra­nych czę­ści oraz ilo­ści napra­wio­nych urzą­dzeń
 • Wysta­wia­nie eks­per­ty­zy urzą­dzeń

Wyma­ga­nia:

 • Pre­dys­po­zy­cje tech­nicz­ne i zain­te­re­so­wa­nie nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi
 • Zna­jo­mość pod­staw elek­tro­ni­ki i elek­tro­tech­ni­ki
 • Zdol­no­ści manu­al­ne i dokład­ność
 • Dobra zna­jo­mość obsłu­gi kom­pu­te­ra
 • Wykształ­ce­nie tech­nicz­ne w dzie­dzi­nie elek­tro­ni­ki na co naj­mniej śred­nim pozio­mie będzie dodat­ko­wym atu­tem
 • Doświad­cze­nie w napra­wie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie oraz umie­jęt­ność testo­wa­nia, dia­gno­zo­wa­nia i napra­wy urzą­dzeń — mile widzia­ne
 • Zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go
 • Umie­jęt­ność pra­cy w gru­pie
 • Dobra orga­ni­za­cja pra­cy
 • Zaan­ga­żo­wa­nie i odpo­wie­dzial­ność za powie­rzo­ne zada­nia

Ofe­ru­je­my:

 • Pra­cę w pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku nowo­cze­snych tech­no­lo­gii
 • Moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich kom­pe­ten­cji
 • Oso­bom bez doświad­cze­nia — moż­li­wość naucze­nia się od pod­staw atrak­cyj­ne­go zawo­du tech­ni­ka
 • Moż­li­wo­ści budo­wa­nia dal­szej karie­ry zawo­do­wej w struk­tu­rach fir­my
 • Kon­ku­ren­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i pakiet socjal­ny
 • Miłą atmos­fe­rę pra­cy w zgra­nym zespo­le