TECH­NIK DIA­GNO­STA

Głów­ny cel sta­no­wi­ska:

Dia­gno­zo­wa­nie uster­ki urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne­go, obję­te­go pro­ce­sem napra­wy oraz doko­na­nie napra­wy, w spo­sób zgod­ny z wytycz­ny­mi i pro­ce­du­ra­mi.

Zakres odpo­wie­dzial­no­ści:

 • Dia­gno­zo­wa­nie uste­rek
 • Doko­ny­wa­nie pomia­rów przy uży­ciu sto­sow­nych urzą­dzeń pomia­ro­wych, zgod­nie z pro­ce­du­ra­mi dia­gno­stycz­ny­mi Pro­du­cen­ta
 • Zle­ca­nie /Wymienianie ele­men­tów SMD i BGA
 • Doko­ny­wa­nie zle­co­nych wymian luto­wa­nych czę­ści elek­tro­nicz­nych
 • Prze­strze­ga­nie zasad prze­cho­wy­wa­nia czę­ści i stan­dar­dów luto­wa­nia, w tym wyma­gań klien­ta
 • Stro­je­nie urzą­dze­nia i wgry­wa­nie nowe­go opro­gra­mo­wa­nia
 • Testo­wa­nie tele­fo­nu po doko­na­niu napra­wy.
 • Kon­tro­lo­wa­nie wyda­wa­ne­go urzą­dze­nia (zgod­ność z nume­rem IMEI, z gwa­ran­cją, zgod­ność ze sta­nem fak­tycz­nym na kar­cie przy­dzie­lo­ne­go do napra­wy tele­fo­nu)
 • Szcze­gó­ło­we doku­men­to­wa­nie wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści
 • Roz­li­cza­nie się z pobra­nych czę­ści oraz ilo­ści napra­wio­nych urzą­dzeń
 • Wysta­wia­nie eks­per­tyz urzą­dzeń
 • Bra­nie aktyw­ne­go udzia­łu we wszyst­kich szko­le­niach tech­nicz­nych pro­wa­dzo­nych dla ser­wi­su

Wyma­ga­nia:

 • Wykształ­ce­nie mini­mum śred­nie tech­nicz­ne (elek­tro­nicz­ne lub pokrew­ne)
 • Wie­dza z zakre­su elek­tro­ni­ki ogól­nej
 • Kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w napra­wie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych
 • Umie­jęt­ność testo­wa­nia, dia­gno­zo­wa­nia i napra­wia­nia urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych ( w tym umie­jęt­ność bie­głe­go odczy­ty­wa­nia sche­ma­tów)
 • Zna­jo­mość obsłu­gi kom­pu­te­ra i sys­te­mów ope­ra­cyj­nych na dobrym pozio­mie
 • Mini­mum bier­na zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go uży­wa­ne­go w doku­men­ta­cji tech­nicz­nej napra­wia­nych urzą­dzeń
 • Zdol­no­ści manu­al­ne, umie­jęt­ność ręcz­ne­go luto­wa­nia do pozio­mu ele­men­tów BGA
 • Uczci­wość i dokład­ność
 • Nasta­wie­nie na wynik
 • Dobra orga­ni­za­cja pra­cy
 • Wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta

Ofe­ru­je­my:

 • Pra­cę w kom­for­to­wym i nowo­cze­snym cen­trum ser­wi­so­wym w Sęko­ci­nie Sta­rym pod War­sza­wą
 • Moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści
 • Moż­li­wo­ści budo­wa­nia dal­szej karie­ry zawo­do­wej w struk­tu­rach fir­my, m.in. poprzez moż­li­wość udzia­łu w licz­nych kon­kur­sach wewnętrz­nych
 • Wspar­cie zgra­ne­go zespo­łu!