MŁOD­SZY INŻY­NIER SER­WI­SU

Zakres odpo­wie­dzial­no­ści:

 • Utrzy­ma­nie ruchu na wyzna­czo­nym obsza­rze
 • Kon­ser­wa­cja sprzę­tu
 • Roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów tech­nicz­nych zwią­za­nych z napra­wa­mi
 • Uspraw­nie­nia pra­cy Tech­ni­ka
 • Wery­fi­ka­cja i ana­li­za rekla­ma­cji
 • Aktu­ali­za­cja doku­men­ta­cji pro­ce­so­wej oraz tech­nicz­nej
 • Moni­to­ro­wa­nie wyzna­czo­nych indy­wi­du­al­nie wskaź­ni­ków
 • Spraw­ne usu­wa­nie awa­rii na obsza­rze po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia

Wyma­ga­nia:

 • Wykształ­ce­nie mini­mum śred­nie tech­nicz­ne (w trak­cie stu­diów inży­nier­skich tech­nicz­nych), mile widzia­ny tytuł Inży­nie­ra kie­run­ków Elektronicznych/Elektrycznych
 • Wie­dza z zakre­su elek­tro­ni­ki
 • Zna­jo­mość pakie­tu MS Offi­ce
 • Dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go
 • Umie­jęt­ność two­rze­nia pro­stej doku­men­ta­cji tech­nicz­nej oraz instruk­cji pra­cy
 • Zdol­no­ści inter­per­so­nal­ne i komu­ni­ka­cyj­ne
 • Umie­jęt­ność pra­cy w zespo­le

Ofe­ru­je­my:

 • KON­TAKT Z NAJ­NOW­SZĄ TECH­NO­LO­GIĄ – pra­ca w obsza­rze napraw urzą­dzeń mobil­nych jed­ne­go z lide­rów ryn­ku nowo­cze­snych tech­no­lo­gii
 • KOM­FORT PRA­CY — pra­cę w nowo­cze­snym cen­trum ser­wi­so­wym w Sęko­ci­nie Sta­rym pod War­sza­wą
 • ROZ­WÓJ — moż­li­wo­ści budo­wa­nia dal­szej karie­ry zawo­do­wej w struk­tu­rach fir­my
 • STA­BIL­NOŚĆ — umo­wę o pra­cę (pierw­sza na czas okre­ślo­ny, dru­ga już na czas nie­okre­ślo­ny) oraz kon­ku­ren­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i pakiet socjal­ny (m.in. opie­ka medycz­na, kar­ta Mul­ti­sport, plat­for­ma do nauki języ­ków)
 • DOBRĄ ATMOS­FE­RĘ – i wspar­cie zgra­ne­go zespo­łu!