LIDER OPE­RA­CYJ­NY

Głów­ny cel sta­no­wi­ska:

Zada­niem Pra­cow­ni­ka zatrud­nio­ne­go na tym sta­no­wi­sku będzie wspar­cie Kie­row­ni­ka w zarzą­dza­niu obsza­rem ser­wi­so­wym.

Zakres obo­wiąz­ków:

 • Dele­go­wa­nie zadań i zarzą­dza­nie pod­le­głym zespo­łem
 • Reali­za­cja pla­nów pro­duk­cyj­nych
 • Roz­wią­zy­wa­nie bie­żą­cych pro­ble­mów ope­ra­cyj­nych
 • Reali­za­cja celów Klien­ta oraz celów wewnętrz­nych orga­ni­za­cji
 • Uspraw­nia­nie pro­ce­sów ope­ra­cyj­nych
 • Uczest­nic­two w szko­le­niach oraz szko­le­nie współ­pra­cow­ni­ków

Wyma­ga­nia:

 • Wykształ­ce­nie min. śred­nie tech­nicz­ne (mile widzia­ne w dzie­dzi­nie elek­tro­ni­ki)
 • Doświad­cze­nie w pra­cy na sta­no­wi­sku technicznym/IT mile widzia­ne
 • Zna­jo­mość obsłu­gi kom­pu­te­ra (zwłasz­cza excel)
 • Zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go mile widzia­na
 • Umie­jęt­ność pra­cy w gru­pie
 • Dobra orga­ni­za­cja pra­cy
 • Zaan­ga­żo­wa­nie i odpo­wie­dzial­ność za powie­rzo­ne zada­nia

Ofe­ru­je­my:

 • Pra­cę w pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku nowo­cze­snych tech­no­lo­gii
 • Moż­li­wo­ści budo­wa­nia dal­szej karie­ry zawo­do­wej w struk­tu­rach fir­my, w tym real­ne moż­li­wo­ści reali­za­cji wła­snych pomy­słów
 • Umo­wę o pra­cę oraz kon­ku­ren­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i boga­ty pakiet socjal­ny (m.in. opie­ka medycz­na, kar­ta Mul­ti­sport, plat­for­ma do nauki języ­ków, dofi­nan­so­wa­nie posił­ków w fir­mo­wej sto­łów­ce)
 • Dobrą atmos­fe­rę pra­cy w zgra­nym zespo­le