KIE­ROW­NIK LINIO­WY

Głów­ny cel sta­no­wi­ska:

Efek­tyw­ne zarzą­dza­nie i nad­zór nad dzia­łal­no­ścią ope­ra­cyj­ną powie­rzo­ne­go obsza­ru oraz zarzą­dze­nie 30-oso­bo­wym zespo­łem Pra­cow­ni­ków. Sta­no­wi­sko pod­le­ga w struk­tu­rze Kie­row­ni­ko­wi Ser­wi­su.

Zakres odpo­wie­dzial­no­ści:

 • Nad­zór nad ter­mi­no­wą reali­za­cją pro­ce­su napraw, zgod­nie z wyma­ga­nia­mi ilo­ścio­wy­mi i jako­ścio­wy­mi
 • Odpo­wie­dzial­ność za KPI, zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi Klien­tów
 • Zarzą­dza­nie zespo­łem poprzez rekru­to­wa­nie, zapew­nie­nie odpo­wied­nich szko­leń, dele­go­wa­nie odpo­wie­dzial­no­ści i moty­wo­wa­nie
 • Kon­tro­la efek­tyw­no­ści wyko­rzy­sta­nia zaso­bów pra­cow­ni­czych, tech­nicz­nych i mate­ria­ło­wych
 • Odpo­wie­dzial­ność za ini­cjo­wa­nie i reali­za­cję dzia­łań zmie­rza­ją­cych do opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów
 • Aktyw­ny udział w cią­głym dosko­na­le­niu pro­ce­sów oraz narzę­dzi
 • Pra­ca na 2 zmia­ny

Wyma­ga­nia:

 • Wykształ­ce­nie mini­mum śred­nie tech­nicz­ne (elek­tro­nicz­ne lub pokrew­ne)
 • Wie­dza z zakre­su elek­tro­ni­ki ogól­nej
 • Kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w napra­wie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych
 • Umie­jęt­ność ręcz­ne­go luto­wa­nia do pozio­mu ele­men­tów BGA
 • Doświad­cze­nie na podob­nym sta­no­wi­sku (mile widzia­ne)
 • Zna­jo­mość obsłu­gi kom­pu­te­ra i sys­te­mów ope­ra­cyj­nych na dobrym pozio­mie
 • Mini­mum bier­na zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go uży­wa­ne­go w doku­men­ta­cji tech­nicz­nej napra­wia­nych urzą­dzeń
 • Wyso­ko roz­wi­nię­te zdol­no­ści manu­al­ne
 • Dokład­ność, pre­cy­zyj­ność, cier­pli­wość i opa­no­wa­nie
 • Nasta­wie­nie na wynik
 • Dobra orga­ni­za­cja pra­cy
 • Wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta
 • Inne wyma­ga­nia kom­pe­ten­cyj­ne opi­sa­ne w pro­fi­lu kom­pe­ten­cyj­ny dla pra­cow­ni­ków ser­wi­su

Ofe­ru­je­my:

 • Pra­cę w pręż­nie roz­wi­ja­ją­cej się fir­mie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku nowo­cze­snych tech­no­lo­gii
 • Moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich kom­pe­ten­cji
 • Moż­li­wo­ści budo­wa­nia dal­szej karie­ry zawo­do­wej w struk­tu­rach fir­my
 • Kon­ku­ren­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i pakiet socjal­ny
 • Miłą atmos­fe­rę pra­cy w zgra­nym zespo­le