CO OFE­RU­JE­MY?

Pra­ca ser­wi­sant — bene­fi­ty
Zatrud­nie­nie w CTDI wią­że się z wie­lo­ma korzy­ścia­mi, któ­rych opis znaj­dziesz poni­żej. Jed­nak to przede wszyst­kim moż­li­wość zdo­by­cia atrak­cyj­ne­go zawo­du w sta­le roz­wi­ja­ją­cej się bran­ży elek­tro­nicz­nej. W CTDI Poland możesz nauczyć się zawo­du tech­ni­ka od pod­staw lub kon­ty­nu­ować karie­rę w tej dzie­dzi­nie.

praca-845x321-min

Ofe­ru­je­my pra­cę ser­wi­san­ta w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku.

Pra­cow­ni­cy otrzy­mu­ją atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i umo­wę o pra­cę.

praca serwisant - pracownik w trakcie naprawy urządzenia

Daje­my moż­li­wość naucze­nia się atrak­cyj­ne­go zawo­du — pra­ca tech­nik, pra­ca elek­tro­nik.

praca serwisant - szkolenia i staże - mapa świata

Szko­li­my naszych Pra­cow­ni­ków, naj­lep­si mogą uczyć się pra­cy tech­ni­ka na szko­le­niach i sta­żach zagra­nicz­nych.

Daje­my real­ne moż­li­wo­ści roz­wo­ju w struk­tu­rach fir­my, orga­ni­zu­jąc kon­kur­sy wewnętrz­ne.

Pra­cow­ni­kom umoż­li­wia­my naukę języ­ków obcych na atrak­cyj­nych warun­kach.

swieta-845x321-min

Zapew­nia­my dodat­ko­we korzy­ści: bony na świę­ta, spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne, pacz­ki dla dzie­ci.

computer-3343887_845x321-min

Pra­cow­ni­kom zapew­nia­my pry­wat­ną opie­kę medycz­ną.

benefit-multisport-845x321-min

Ofe­ru­je­my kar­ty Mul­ti­sport na korzyst­nych warun­kach, wspie­ra­jąc aktyw­ny wypo­czy­nek.