Inte­re­su­je Cię pra­ca w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie i moż­li­wo­ści roz­wo­ju zawo­do­we­go w mię­dzy­na­ro­do­wej fir­mie na dyna­micz­nym ryn­ku nowo­cze­snych tech­no­lo­gii?

Dołącz do zespo­łu CTDI Poland.
POSZU­KU­JE­MY:

TECH­NI­KÓW

pra­ca w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie przy napra­wie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych (m.in.: tele­fo­nów, mode­mów, table­tów, ska­ne­rów)

OPE­RA­TO­RÓW

cel sta­no­wi­ska: wspie­ra­nie pro­ce­su napra­wy urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych (m.in.: tele­fo­nów, mode­mów, table­tów, ska­ne­rów)

TECH­NI­KÓW DIA­GNO­STÓW

zada­nia: dia­gno­zo­wa­nie i napra­wa urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych (m.in.: tele­fo­nów, mode­mów, table­tów, ska­ne­rów)

KIE­ROW­NI­KÓW LINIO­WYCH

zarzą­dza­ją­cych pra­cą w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie i zespo­ła­mi napra­wia­ją­cy­mi urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne

Zatrud­nie­nie w CTDI to pra­ca w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie dla osób zaan­ga­żo­wa­nych i entu­zja­stycz­nie nasta­wio­nych, otwar­tych na zdo­by­wa­nie wie­dzy i doświad­czeń. Podej­mu­je­my współ­pra­cę zarów­no z wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­sta­mi w dzie­dzi­nie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, jak rów­nież z Pra­cow­ni­ka­mi, któ­rzy pra­gną zdo­by­wać pierw­sze doświad­cze­nia zawo­do­we w naszej fir­mie.

Zatrud­nia­my tak­że spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin do pra­cy w dzia­łach wspie­ra­ją­cych ser­wis oraz w admi­ni­stra­cji. Zobacz wię­cej OFERT PRA­CY

CO OFE­RU­JE­MY

atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i umo­wę o pra­cę

praca serwisant - szkolenia i staże - mapa świata

pra­cę w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie, szko­le­nia i sta­że — tak­że zagra­nicz­ne

praca w autoryzowanym serwisie - rozzwój

real­ne moż­li­wo­ści roz­wo­ju w struk­tu­rach fir­my

computer-3343887_845x321-min

pry­wat­ną opie­kę medycz­ną

benefit-multisport-845x321-min

dofi­nan­so­wa­nie do kar­ty Mul­ti­sport

praca w autoryzowanym serwisie - wypoczynek

doda­tek do wypo­czyn­ku

Pra­ca w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie to sze­reg korzy­ści. Dowiedz się co jesz­cze zyskasz dołą­cza­jąc do nasze­go zespo­łu.

CTDI POLAND

Sta­bil­na, mię­dzy­na­ro­do­wa fir­ma, dzia­ła­ją­ca na ryn­ku nowo­cze­snych tech­no­lo­gii.

naj­więk­szy w Euro­pie oddział glo­bal­nej fir­my CTDI

900 osób w Pol­sce, 16 000 Pra­cow­ni­ków na świe­cie, 100 oddzia­łów w 23 kra­jach na wszyst­kich kon­ty­nen­tach

naj­więk­szy w Pol­sce auto­ry­zo­wa­ny ser­wis urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych

na ryn­ku od 2000 roku, wie­lo­krot­ny lau­re­at pre­sti­żo­wej nagro­dy Gaze­le Biz­ne­su

part­ner biz­ne­so­wy zna­nych świa­to­wych Pro­du­cen­tów

Sam­sung, Sony, HTC, Leno­vo, Moto­ro­la, Nokia, First Data, Zebra…

nowo­cze­sne cen­trum ser­wi­so­we

15 000 m² powierzch­ni, spe­cja­li­stycz­ny sprzęt, wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­ści

kom­pe­ten­cje tech­no­lo­gicz­ne

wła­sny dział R&D, naj­wyż­szy poziom akre­dy­ta­cji, dwu­krot­ny lau­re­at nagro­dy Excel­len­ce Award w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie Sam­sun­ga Glo­bal Servi­ce Tech­no­lo­gy Cham­pion­ships

dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma o sta­bil­nej pozy­cji ryn­ko­wej

ponad 20 Klien­tów, milion napraw rocz­nie, sta­bil­na pra­ca w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych

20 lat

na ryn­ku Pol­skim

900

Pra­cow­ni­ków w Pol­sce

15 000

m2 powierzch­ni ser­wi­so­wej

1 000 000

napraw rocz­nie